96/9/28 - 09:25
شماره مطلب : 10166

جلسه 693 شورای مرکزی برگزار شد

جلسه 693 شورای مرکزی با بررسی و تصویب ترکیب هیأت مدیره مرکز فرهنگی،آموزشی ،اردویی اردوبهشت در محل دفتر شورای مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جلسه 693 شورای مرکزی با بررسی و تصویب ترکیب هیأت مدیره مرکز فرهنگی ، آموزشی ، اردویی  اردوبهشت روز چهارشنبه بیست و دوم آذر  در محل دفتر شورای مرکزی برگزار شد.

پس از  نکات پیش از دستور اعضای شورا ، وضعیت اردوگاه اردوبهشت بررسی شد و ترکیب پیشنهادی مرکز فرهنگی ، آموزشی ، اردویی اردوبهشت به تعداد 7 نفر به شرح ذیل به تصویب رسید :
دبیرکل اتحادیه به عنوان رییس هیأت مدیره ، یک نفر نماینده شورای مرکزی به انتخاب شورا ، مدیرمرکز فرهنگی - تبلیغی آینده سازان ، مسئول اتحادیه استان خراسان رضوی ، یک نفر نماینده شورای معاونین دفترمرکزی ، یک نفر کارشناس فعالیتهای اردویی - اردوگاهی به انتخاب دبیرکل اتحادیه و مدیرعامل مرکز اردوبهشت به انتخاب هیئت مدیره
صادق حسین زاده ملکی به عنوان نماینده شورای مرکزی در هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر شد بقیه اعضای انتخابی از سوی دبیرکل اتحادیه انتخاب و اعلام گردد.
لازم به ذکز است در پایان مقرر شد جهت رفع مشکلات و مسأله ها و پیرو پیشنهادات اعضای شورای مرکزی در بهره مندی هرچه بیشتر و بهتر از این مرکز فرهنگی ، آموزشی ، اردویی توسط اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور ، آیین نامه ای توسط نظام اجرا تهیه و به شورای مرکزی ارائه گردد.

تصاویر