96/11/3 - 15:06
شماره مطلب : 10369

جلسه 694 شورای مرکزی برگزار شد

جلسه 694 شورای مرکزی با تصویب سیاستهای برنامه ای سال 97 برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،جلسه 694 شورای مرکزی با تصویب سیاستهای برنامه ای سال 97  روز چهارشنبه بیست و هفتم دی در محل دفتر شورای مرکزی برگزار شد.
در این جلسه سیاست های برنامه ای تشکل در سال 97 پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون سیاستگذاری و برنامه ریزی در جلسه 694 به تصویب رسید.
سیاست ها در دو بخش فرهنگی - تربیتی و ساختاری - پشتیبانی در محورهای انجمن اسلامی مدرسه ، جنبش دانش آموزی ، برنامه ریزی ،‌ منابع انسانی و ... تهیه شده و مبنای برنامه ریزی و تدوین برنامه و بودجه سال 97 می باشد.
لازم به ذکر است دستور دیگر جلسه ، تعیین سقف درآمدهای بودجه 97 بود که براساس درصد محقق شده در سالهای گذشته ، درصد میزان درآمدها با توجه به بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر منابع درآمدی به تصویب رسید.