91/12/2 - 19:29
شماره مطلب : 710
حجت الاسلام و المسلیمن نوری :

اشاره‌ای جهت اشاره

هر حرکت نوپای انقلابی و نظام برگرفته از آن در مسیر حرکت خود به سمت‌رسیدن به اهداف و آرمان‌های متعالی، نیازمند بهره‌مندی از رویشِ سرمایه‌های جدید انسانی است.

 

به فراخور دوستیها، دشمنیها و کینهورزیها همیشه مانع سرعت گرفتن حرکتهای انقلابی بوده و درصدد حذف و استحاله سرمایه اصلی هر انقلاب یعنی افراد انقلابی آن بوده است.

انقلاب اسلامی ایران، بعد از گذشت سی سال از عمر با برکت آن ، فراز و نشیبهای فراوانی داشته است و میزان موفقیت آن در وضع موجود را باید با محاسبه تمامی تحریمها، محدوددیتها، جنگهاو... مورد سنجش قرار داد و به این نکته توجه داشت که مسیر طی شده بخشی از راه است و باید با عزمی راسخ و ارادههای پولادین تا منزل مقصود حرکت کرد.

آنچه در این بین لازم و ضروری به نظر میرسد این است که یکی از مهمترین زیر ساختهای نظام سازی و تمدنسازی، نیروی انسانیِ ناب و اصیلی میباشد که گفتمان انقلاب اسلامی و آرمانها و اهداف آن را به خوبی دریافت کرده باشد. پس در این برهه از زمان باید بخشی از فعالان جبهه انقلاب اسلامی از باب تکلیف، در سنگر نیرو سازی و رشد و رویش، افرادِ پیش برِ مقاصد و اهداف انقلاب اسلامی تربیت نمایند. کسانی که علاوه بر انقلابی بودن برای انقلابی ماندن و حفظ و تحقق ارزشهای آن آگاه و تربیت شدهاند.

2| در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی سنگر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان ماموریت اصلی خود را تمرکز بر تربیت جوانان و نوجوانانی صالح و مومن و انقلابی یافته است. امری که به موازات عمر انقلاب از سابقهای درخشان بر خوردار است،برههای در پیروزی انقلاب اسلامی، برههای در جنگ و نبرد، برههای در پیشرفت علم و سازندگی و امروز هم در تحقق دولت و کشورِ تمدن اسلامی.

هر انجمن اسلامی در مدرسه یک سنگر فرهنگی است و هر عضو از اعضای انجمناسلامی صاحب نقش و مسئولیتی مهم،در خودسازی و فعالیت در محیط پیرامون است. بی شک باید به این مسئله اذعان داشت که آمادهترین بستر برای کشف و رشد و تربیت سرمایههای انسانی برای جبهه انقلاب اسلامی، فضای دانشآموزان و نوجوانان است. ضریب  اهمیت و توجه به این قشرِ از جامعه را، میتوان از میزان سرمایهگذاریهای جبهه مخالف انقلاب اسلامی در این عرصه متوجه شد.

3| از سالها پیش نماینده مقام معظم رهبری دراتحادیه،  جناب حجتالاسلام و المسلمین حاج علیاکبری خواستار  تلاش مجموعه در جهت  تحقق و ترویج رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب  و تبدیل فرمایشات ایشان به مطالبات کلی جامعه بودهاند. این تبیین و ترویج باعث ایجاد گفتمانی غالب در فضای تربیت و نیروسازی از موضوع ولایت و انقلاب اسلامی خواهد شد که خود زمینهساز آشنایی و ایجاد و ارتباط بین نسل حاضر با آرمانها و دغدغههای ولایت و انقلاب اسلامی خواهد شد. ظرافت مسألهها و مباحث طراحی شده توسط مقام معظم رهبری آن چنان است که میتواند محورهای مدیریت  نیروسازی  اتحادیه  باشد، تا درحوزه بصیرت و معرفت دینیِ انقلاب، شاهد رشد و ارتقاء اعضاء انجمنهای اسلامی دانشآموزان باشد. و از طرفی به علت ناظر بودن بر مسایل اجتماعی امکان جریان سازی و برنامهریزی  جهت  حضور اجتماعی و حرکتهای انقلابی در سطح مدارس و فعالیتهای شهری فراهم ميآورد.

به لطف خداوند این تبیین و ترویج فرمایشات رهبری در سطح مدارس و اعضاء انجمنهای اسلامی در سال جاری با همکاری مرکز فرهنگی تبلیغی آیندهسازان و همت والای دفتر اتحادیه خراسان رضوی در سایه الطاف خاص امام رئوف علی بن موسی الرضا(ع) در حال تحقق است و اولین شماره از این مجموعه تقدیم ناحیه ولایت میگردد.

امید است مقبول افتد و بهرهمند از دعای خیر رهبر عزیزمان گردیم انشاءا...

دیدگاه جدید

info@ayandehsazan.ir
www.ayandehsazan.ir