96/6/8 - 15:00
شماره مطلب : 9557

بررسی مدل پیشنهادی برنامه راهبردی تشکل در کمیسیون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شورای‌مرکزی

هفدهمین جلسه کمیسیون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شورای‌مرکزی روز یکشنبه پنجم شهریورماه در دفتر شورای‌مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلای دانش‌آموزان، هفدهمین جلسه کمیسیون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شورای‌مرکزی به منظور بررسی و تصویب مدل و چارچوب پیشنهادی سیاست‌ها و برنامه راهبردی روز یکشنبه پنجم شهریورماه در دفتر شورای‌مرکزی برگزار شد.
از جمله رئوس مورد بحث در برنامه راهبردی، اتخاذ راهبرد و ذیل هر راهبرد تعریف پروژه‌های راهبردی بود.
در پایان مقرر شد به همراه بسته‌های سیاستی پس از ارائه و تصویب در جلسه شورا، در جلسات کمیسیون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به تدوین آن اقدام شود.
همچنین در خصوص مسئله‌های اصلی تشکل پیشنهاداتی مطرح و مقرر شد در جلسات بعدی اعضا نظرات خود را ارائه نمایند.
 
تصاویر