جشنواره ستارگان
جشنواره ستارگان

 

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با همکاری پیامرسان آی گپ جشنواره تابستانه دانش آموزان ایران را با عنوان "ستارگان" برگزار می کند