سیزدهم آبان ماه، سالروز تاسیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
سیزدهم آبان ماه، سالروز تاسیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان