سومین اجلاسیه کنگره سیزدهم
سومین اجلاسیه کنگره سیزدهم

سومین اجلاسیه کنگره سیزدهم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
تهران-22 ال 24 شهریور ماه