یک درس از قهرمان دهه هشتادی
یک درس از قهرمان دهه هشتادی

در امتحان شعله ها پیروز بودی
ققنوس عصرما، مبارک باد پرواز