جشنواره جام انسجام
جشنواره جام انسجام

جشنواره جام انسجام با موضوع:
معرفی انجمن اسلامی
روش های جذب
مدل های سازماندهی و شبکه سازی
چرا انجمن اسلامی؟
چرا کار گروهی و تشکیلاتی؟
طراحی برنامه هفتگی جهت اجرا در مدرسه